Cú pháp hàm đếm có điều kiện

Hàm đếm có điều kiện là kết hợp giữa hàm IF và hàm COUNT.

Hàm COUNTIF trong Google Sheet có cú pháp sau:

=COUNTIF(range; criterion)

Trong đó:

Rang: Tham số bắt buộc, vùng dữ liệu cần đếm ô, giá trị.

Criterion: Điều kiện để đếm các giá trị trong dải, phạm vi dữ liệu đã cho. Nó có thể là:

  • Giá trị số.
  • Chuỗi văn bản (ví dụ như "Máy tính").
  • Tham chiếu ô (ví dụ như A2 hoặc B5).
  • Biểu thức (ví dụ như "=50", ">50", "<50"). Trong trường hợp giá trị bằng thì không cần sử dụng dấu "=", chỉ cần đặt giá trị trong dấu ngoặc kép.

Rang có thể là giá trị số hoặc chuỗi văn bản.

    • Nếu như tham số Rang chứa giá trị số thì có thể sử dụng toán so sánh (<, >, =). Ví dụ, khi đếm số người dưới 30 tuổi thì có thể sử dụng "<30" làm tiêu chí. Hàm đếm có điều kiện COUNTIF sẽ kiểm tra giá trị trong phạm vi tiêu chí. Khi sử dụng toán tử so sánh thì phải đặt toán tử và giá trị trong dấu ngoặc kép (" ").
    • Nếu như tham số Rang chứa chuỗi văn bản thì tiêu chí có thể là chuỗi văn bản được đặt trong dấu ngoặc kép hoặc là tham số ô chứa chuỗi văn bản.

Cách sử dụng hàm đếm có điều kiện trong Google Sheet

Hàm COUNTIF được sử dụng khi tiêu chí, điều kiện là duy nhất.

  • Phầm IF cung cấp tiêu chí, diều kiện thỏa mãn để đếm ở các ô hoặc dữ liệu.
  • Phần COUNT đếm tổng số các ô đáp ứng đủ các tiêu chí, điều kiện đưa ra.

Ví dụ sử dụng hàm COUNTIF

Ví dụ dưới đây, chúng ta sẽ có một danh sách các cầu thủ và lựa chọn ra những cái tên có tuổi dưới 30.

Vi-du-ham-dem-co-dieu-kien

Cú pháp sử dụng để tìm ra số cầu thủ dưới 30 tuổi là:

=COUNTIF($B$2:$B$12; "<30")

Kết quả trả về sẽ là 7.

Vi-du-cong-thuc-ham-dem-co-dieu-kien

Trên đây là bài viết về hàm đếm có điều kiện của chúng tôi, hy vọng bài viết đã mang đến cho bạn những thông tin hữu ích!